Algemene voorwaarden

- Bernadettes, Costumes & More -

 1. Begrippen.
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1 Bernadettes = Bernadettes, Costumes & More; de verkoper.
  1.2 Opdrachtgever = (rechts)persoon/klant; de koper.
  1.3 Artikel = een door Bernadettes aangeboden product.
  1.4 Opdracht = Een door koper aangegane overeenkomst met verkoper tot het leveren van één of meerdere artikelen.

   
 2. Bedrijfsgegevens
  2.1 Bernadettes staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandl onder nummer 50871552

  2.2 Het vestigings- en postadres van Bernadettes is Zuiderdiep 333, 9521 AJ te Nieuw Buinen.
  2.3 Contact opnemen met Bernadettes is mogelijk via de website www.bernadettes.nl, het algemene emailadres info@bernadettes.nl of door het sturen van post naar bovenstaand adres ter attentie van Bernadettes, Costumes & More.
  2.4 Bezoek aan Bernadettes voor (contante) verkoop of het afhalen van gekochte artikelen is enkel mogelijk op afspraak.
   
 3. Geldigheid en duur.
  3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle opdrachten en alle overeenkomsten gesloten tussen Bernadettes en haar klanten, zowel particulier als zakelijk.

  3.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
  3.3 Op deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden kan de (zakelijke) opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Bernadettes zijn aanvaard.
  3.4 Zakelijke opdrachtgevers met wie eenmaal op de onderhevige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de inhoud van deze voorwaarden op later met Bernadettes gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
  3.5 Alle aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld. Met in acht neming van het gestelde in artikel 4.4 staat het Bernadettes vrij om op elk gewenst moment aanbiedingen te verwijderen, wijzigen of toe te voegen.
  3.6 Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan Bernadettes om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
  3.7 Opdracht tot levering is enkel mogelijk indien de klant de Algemene Voorwaarden van Bernadettes heeft geaccepteerd. Deze Algemene Voorwaarden staan op de website www.bernadettes.nl vermeld en zijn daar tevens in PDF-formaat te downloaden.
  3.8 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, indien dit schriftelijk tussen Bernadettes en de opdrachtgever is overeengekomen.
  3.9 Alle artikelen zijn uniek. Er kunnen geen 2 dezelfde artikelen zijn. Daarom is het ook niet mogelijk om meerdere aantallen van eenzelfde artikel te bestellen.
  3.10 Alle 2e hands kleding is schoon en gewassen. Houdt er rekening mee dat het artikel was- en draagsporen kan hebben.
  3.11 Elk aangeboden artikel zal altijd zo goed mogelijk omschreven worden en van gedetailleerde foto's voorzien.
  3.12 Geplaatste foto`s worden zo duidelijk mogelijk qua kleur en details bewerkt. Echter kan het voorkomen dat kleuren iets afwijken van werkelijkheid! (Dit is onder andere afhankelijk van de beeldscherminstellingen)
  3.13 Mocht de klant af willen zien van de bestelling dan geldt artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
  3.14 Mocht de klant na aankoop toch niet tevreden zijn of het geleverde, dan geldt artikel 11 uit deze Algemene Voorwaarden.
   
 4. Tarieven en prijzen
  4.1 Prijzen zoals vermeld op de website van Bernadettes zijn vaste prijzen. hierover kan niet onderhandeld worden.

  4.2 De prijzen staan vermeld in Euro, inclusief BTW, doch altijd exclusief verzendkosten.
  4.3 Over sommige artikelen hoeft Bernadettes wettelijk geen BTW te berekenen. Bij de kostprijs van elk artikel staan aangegeven of dit met 21% of 0% BTW belast is.
  4.4 Bernadettes blijft gebonden aan een aanbieding indien door de klant vóór het verwijderen van de aanbieding reeds een opdracht tot levering is gedaan, ook indien de klant nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan.                                                                          4.5 Alle artikelen zijn uniek. Er kunnen geen 2 dezelfde artikelen zijn en dus zijn de prijzen van elk artikel verschillend. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleent aan de vermelde prijzen van een bepaald artikel ten opzichte van andere aangeboden artikelen.
   
 5. Tot stand koming van de overeenkomst.
  5.1 Een opdracht wordt geplaatst door het sturen van het ingevulde bestelformulier op de website www.bernadettes.nl.

  5.2 Het bestelformulier kan enkel verstuurd worden indien de klant aangegeven heeft de Algemene Voorwaarden van Bernadettes gelezen én geaccepteerd te hebben.
  5.3 Bernadettes is na ontvangst van het bestelformulier gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren.
  5.4 Zodra Bernadettes een bestelling bevestigd heeft is de koop gesloten en wordt betaling verwacht.
   
 6. Annulering van opdrachten.
  6.1 Zolang Bernadettes de opdracht nog niet bevestgd heeft, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Dit dient per email te gebeuren.

  6.2 Bernadettes is gerechtigd om een overeenkomst te ontbinden indien door de klant onredelijke of afwijkende eisen aan Bernadettes wordt gesteld. Dit ter beoordeling van Bernadettes. Dit zal, met opgaaf van reden(en), de klant per ommegaande per email medegedeeld worden.
  6.3 In de situaties genoemd onder artikel 6.2 en waar de klant reeds aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, zal Bernadettes zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, na aftrek van eventueel reeds gemaakte kosten, zorg dragen voor terugbetaling van het restbedrag.
  6.4 Als de betaling middels overschrijving binnen 10 dagen na aankoop niet is ontvangen en er ook geen tegenbericht van koper is ontvangen, dan is Bernadettes gerechtigd de order in z'n geheel te annuleren en zal het gereserveerde weer opnieuw in ons aanbod op de website worden opgenomen.
  6.5 Voor het afhalen hanteert Bernadettes een uiterlijk termijn van 14 dagen, ingaande de dag na de bestelling. Indien de klant zonder Bernadettes in kennis te stellen én zonder opgaaf van reden verzuimd om binnen dit termijn de bestelde artikelen af te halen, dan is Bernadettes gerechtigd de order in z'n geheel te annuleren en zal het gereserveerde weer opnieuw in ons aanbod op de website worden opgenomen.
  6.6 De opdrachtgever kan buiten de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen aan de wijze van de afwikkeling van enige annulering in het verleden, waarbij dezelfde klant, dan wel een andere klant betrokken is geweest.
   
 7. Facturering en betaling.
  7.1 Betaling dient bij voorkeur plaats te vinden middels overschrijving op rekeningnummer IBAN NL38INGB0002730177 t.n.v. N.B. Oostrom te Nieuw Buinen
  7.2 Contante betaling is mogelijk bij afhalen. Dit kan echter alleen op afspraak (zie artikel 2.4).
  7.3 Betaling van het verschuldigde bedrag dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of expliciet door Bernadettes aangegeven, te geschieden per vooruitbetaling binnen een termijn van 7 dagen. Bestelde artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd.
  7.4 Indien na 7 dagen nog geen betaling is ontvangen neemt Bernadettes per e-mail contact op met de klant met het verzoek aan te geven of betaling onderweg is. Bij het uitblijven van reactie door de klant geldt artikel 6.4 van deze Algemene Voorwaarden.

   
 8. Levering en verzending.
  8.1 De opdracht omvat al datgene wat tussen partijen (schriftelijk) is overeengekomen.

  8.2 Bernadettes draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen.
  8.3 Het afhalen van bestelde artikelen is enkel mogelijk op afspraak.
  8.4 Artikelen die per post naar de klant moeten worden verzonden, worden door Bernadettes uiterlijk de eerstvolgende werkdag na ontvangst van betaling bij de vervoerder worden aangeboden.
  8.5 Alle artikelen worden standaard via DHLForYou verzonden.
  8.6 Er wordt door Bernadettes altijd een bevestiging van verzending per email aan de klant verzonden. In deze bevestiging staan in ieder geval het Track&Trace nummer en een link naar de website waar met dit nummer het pakket kan worden getraceerd.
  8.7 Gestelde levertijden zijn slechts een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  8.8 Het is mogelijk om artikelen aangetekend te verzenden. Indien de klant dit wenst dient dit duidelijk aangegeven te worden op het bestelformulier. De extra kosten voor het aangetekend verzenden zijn voor rekening van de klant.
   
 9. Zichtgarantie.
  9.1 Ruilen of retourneren kan binnen 7 na ontvangst van uw bestelde artikel(en).

  9.2 Hiervoor dient u Bernadettes zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de genoemde termijn in artikel 9.1, per email op de hoogte te brengen.
  9.3 In deze mail dient u minimaal uw naam, adres en rekeningnummer te vermelden en bij voorkeur tevens een opgaaf van reden.
  9.4 Artikelen worden enkel retour genomen als deze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat, goed verpakt en voldoende gefrankeerd.
  9.5 De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
  9.6 In het geval dat Bernadettes een fout heeft gemaakt in de levering dan komen de verzend- én retourneringskosten voor rekening van Bernadettes.
  9.7 Als aan de voorwaarden in dit artikel wordt voldaan zal het aankoopbedrag, minus de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel door Bernadettes gerestitueerd worden. Aftrek van de verzendkosten is niet van toepassing indien artikel 9.6 van toepassing is.
   
 10. Aansprakelijkheid.
  10.1 Bernadettes is niet verantwoordelijk voor verlies, zoekraken, beschadigen of diefstal tijdens verzenden.

  10.2 Tegen meerprijs kan er verzekerd verzonden worden, zie artikel 8.8.
  10.3 Bernadettes stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het (verkeerd) gebruiken van de producten. U dient zelf, voordat u een bestelling plaatst, de geschiktheid van een product te beoordelen. Bernadettes gaat er van uit dat u zelf goed kan inschatten wanneer een kind met het desbetreffende product zou kunnen spelen.
  10.4 Bernadettes is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk te stellen voor (gevolg)schade ontstaan door het product.
   
 11. Klachten en geschillen.
  11.1 In geval van klachten en geschillen met betrekking tot de bestelprocedure, onze communicatie, of het geleverde artikel, dient de klant zich binnen 7 dagen na constatering schriftelijk te wenden tot Bernadettes via onze mailadres info@bernadettes.nl.

  11.2 Een klacht of geschil schort de betalingsverplichting niet op.
  11.3 Indien, na beoordeling door Bernadettes, de klacht van de klant gegrond blijkt te zijn, zal Bernadettes zich inspannen om in overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing van het geschil te komen. De totale afhandelingstijd van een klacht of geschil is maximaal 4 weken, ingaand op de datum van ontvangst van de schriftelijke klacht.
  11.4 Indien een bevredigende oplossing niet kan worden bereikt, kan een geschil voorgelegd worden ter beoordeling van de rechter die hiertoe naar Nederlands recht absoluut en relatief bevoegd is.
  11.5 Op alle klachten en geschillen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
  11.6 Ongeacht het vorenstaande kunnen partijen in gemeen overleg geschillen voorleggen aan een of meer deskundigen, teneinde een voor beide partijen bevredigende uitspraak te verkrijgen. De kosten van deze arbitrage worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, waarbij, als daartoe aanleiding bestaat, compensatie mogelijk is.
   
 12. Klantgegevens en privacy.
  12.1 Als u via deze website het bestel- of contactformulier invult, dan registreren wij uw gegevens in onze klantenregistratie.

  12.2 De klantenregistraties vallen onder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens.
  12.3 De informatie die Bernadettes op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw bestelling, vragen en verwachtingen te kunnen voldoen. Bernadettes zal uw gegevens nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien Bernadettes hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van Bernadettes te beschermen.
  12.4 Alle klanten hebben de mogelijkheid hun persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. In het geval u om inzage in uw gegevens verzoekt, zullen wij contact met u opnemen en u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Na ontvangst van de kopie zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage. Wijzigingen of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden na het ontvangen van uw opdracht hiertoe.
  12.5 Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de verkoopsite van Bernadettes. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.
  12.6 Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. De verbinding naar deze websites worden wel getoetst, maar Bernadettes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy verklaring heeft slechts betrekking op deze website.
  12.7 Bernadettes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden en dus ook in deze privacy verklaring. Terugkomende klanten worden aangeraden om steeds vóór een nieuwe opdracht de Algemene voorwaarden in het geheel goed door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
   
 13. Overmacht.
  13.1 Bernadettes kan in geval van overmacht de overeenkomst opschorten tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

  13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Bernadettes liggen en op grond waarvan redelijkerwijs niet van Bernadettes kan worden verlangd dat zij aan de levering van de bestelling kan voldoen. Voorbeelden van enkele overmachtssituaties staan in artikel 13.6.
  13.3 In het geval van opschorting van de overeenkomst heeft de klant het recht om deze overeenkomst per direct te ontbinden en zal Bernadettes zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, na aftrek van eventueel reeds geleverde artikelen, zorg dragen voor terugbetaling van het restbedrag.
  13.4 In het geval van ontbinding wegens overmacht en indien de klant reeds aan haar betalingsplicht heeft voldaan, zal Bernadettes zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, na aftrek van eventueel reeds geleverde artikelen, zorg dragen voor terugbetaling van het restbedrag
  13.5 Bij ontbinding of opschorting van de overeenkomst in gevallen van overmacht bestaat er voor klanten geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard ook. Vergoedingen zijn gelimiteerd tot ten hoogste het reeds betaalde totaalbedrag aan Bernadettes.  
  13.6 Onder overmacht worden onder andere de volgende hieronder opgesomde omstandigheden bedoeld, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is:
  13.7 Niet c.q. niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte van personeel van Bernadettes, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brandstoffen en/of elektriciteit, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.
   
 14. Vernietiging.
  14.1 Eventuele vernietiging van één van de bepalingen, genoemd in deze voorwaarden, tasten de gelding van de overige bepalingen niet aan.

 

Vastgesteld te Nieuw Buinen januari 2014.

Gastenboek

 • 24-06-2018 - kamagra jelly amazon
  <a href="http://kamagraonl.com/">kamagra</a>
  kamagra oral jelly sildenafil citrate...  lees meer
 • 23-06-2018 - splitting cialis dose
  <a href="http://viagra-tt.com">generic cialis at walmart</a>
  viagra levitra...  lees meer
 • 22-06-2018 - levitra vs cialis vs viagra reviews
  <a href="http://justinpro.com/">buy cialis online</a>...  lees meer
Plaats een bericht
© 2013 - 2018 Bernadettes Costumes & More | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel